Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Import facturi furnizori


Importul facturilor de furnizori se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele B si C.
  • Apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate), dar si prin id_document (id-ul extern din aplicatia terta). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

 

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: fur. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linfactfurnizori. Legatura cu antetul anluna + pl_fct + id_fct.

 

ANEXA A. Parametri import:

Câmp Tip Descriere
id_importex varchar(50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate), implicit NULL
id_document varchar(25) ID-ul documentului care se dorește a fi importat. În cazul în care se dorește importul tuturor documentelor se va trimite NULL. Valoarea implicită este NULL
keep_data_on_err bit 0 - nu se vor păstra datele în tabelele buffer (valoare implicită)
1 - se vor păstra datele în tabelele buffer, în caz de eroare
single_tran bit Se specifică dacă se va deschide o singură tranzacție pentru întregul import sau se va utiliza o tranzacție per document.
1 - în cazul apariției unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului (valoare implicită).
0 - documentele importate până la apariția erorii rămân în baza de date
tratare_err_nir bit 0 - Nu se verifică dacă nota de intrare recepție asociat facturii există în Nexus (valoare implicită)
1 - Se verifică unicitatea documentului, dar și existența acestuia în Nexus
exec_type tinyint 0 - Validare și import, cu oprire în cazul erorilor (valoare implicită)
1 - Validare și import, sărind peste înregistrările cu erori
2 - Validare date, fără a realiza importul
return_errorlist tinyint 0 - Fără listă erori (valoare implicită)
1 - Returnează lista înregistrărilor cu erori
2 - Returnează lista tuturor înregistrărilor

 

ANEXA B. Tabel antete document: importex_facturi_furnizori avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_importexvarchar(50)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
tip_documentvarchar(15)Tipul documentului ce poate avea una dintre valorile:
- "Factura" pentru Factura interna,
- "Factura externa" pentru Factura externa,
- "Bon Fiscal" pentru Bon fiscal,
- "Bon fiscal ext." pentru Bon fiscal extern,
- "Aviz Marfa" pentru Aviz marfa,
- "Aviz extern" pentru Aviz marfa extern,
- "Bor.Achizitie" pentru Borderou achizitie,
- "Bor.Ach.deseuri" pentru Borderou achizitie deseuri,
- "Bor.Ach.cereale" pentru Borderou achizitie cereale,
- "Polita de asig." pentru Polita de asigurare,
- "Bon Predare" pentru Bon Predare,
- "Bon Macinis" pentru Bon Macinis,
- "Chitanta" pentru Chitanta,
- "Scris. de tras." pentru Scrisoare de trasura,
- "Adresa" pentru Adresa,
- "FilaCar.Agricol" pentru Fila carnet agricol,
- "Contract" pentru Contract,
- "Fact.simplific." pentru Factura simplificata,
- "Alte documente" pentru Alte documente(optional, implicit Factura)
serie_documentvarchar(10)Seria documentului (optional)
numar_documentvarchar(20)Numarul documentului (format dintr-o parte numerica de pana la 10 cifre, urmata de un sufix de pana la 10 caractere alfanumerice)
data_documentdateData documentului
data_scadentadateData scadentei facturii
monedachar(3)Moneda ( RON, EUR) (optional, implicit RON)
cursmoneyCursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1)
id_gestiunevarchar(25)Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiunevarchar(25)Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune, den_gestiune)
den_gestiunevarchar(30)Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_creditvarchar(17)Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectand automat formatul
id_furnizorvarchar(25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor)
id_extern_furnizorvarchar(50)Id-ul extern al furnizorului (Optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizorvarchar(20)Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizorvarchar(100)Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor)
observatiivarchar(250)Observatii document
taxare_inversabitOperatiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (optional, implicit 0)
loc_diferit_tvabitLocul livrarii diferit de locul inregistrarii in scopuri de TVA (optional, implicit 0)
nota_tva_valutabitSe va genera nota contabila pentru TVA factura externa(optional, implicit 0)
tva_la_incasarebitFactura cu TVA la incasare
validarebitSe va valida sau nu documentul dupa salvare
valoaremoneyValoarea inclusiv TVA (exprimata in devizul facturii)pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
id_clasificarevarchar(25)Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificarevarchar(30)Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
id_nirvarchar(25)Codul intern al notei de intrare receptie in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_nirvarchar(25)Id-ul extern al notei de intrare receptie (optional daca se specifica id_nir)
serie_nirvarchar(10)Seria notei de intrare receptie
numar_nirnumeric(10,0)Numarul notei de intrare receptie
data_nirdateData notei de intrare receptie
emisa_tertbitFactura emisa in numele furnizorului (implicit este 0)
data_emisdateData emitere
tip_delegatchar(1)Tipul delegatului. Se va trimite "P" pentru propriu si "E" pentru extern. Valoarea implicita este "P".
id_delegatvarchar(25)Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat sau id_extern_delegat)
id_extern_delegatvarchar(25)Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegatvarchar(100)Denumire delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
reglement_selectievarchar(20)Reglement selectie
data_inregistraredateData inregistrarii
numar_contractvarchar(20)Numar contract
platalinbitRepartizare plati pe linii

 

ANEXA C. Tabel linii facturi furnizori: importex_facturi_furnizori_lin avand structura:

ColoanaTipDescriere
id_documentvarchar(25)ID unic pentru identificarea documentului
id_produsvarchar(25)Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produsvarchar(25)Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produsvarchar(50)Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produsvarchar(173)Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produschar(3)Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produsvarchar(17)Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produsvarchar(50)Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitatenumeric(13,3)Cantitatea
pret_achizitiemoneyPretul de achizitie
pret_vanzare_tvamoneyPret de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul (optional, implicit se va prelua pretul din lista generala de pret)
cota_tva_intintCota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_iesintCota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expiraredateData expirarii (optional)
denumire_supvarchar(250)Denumire suplimentara (optional)
id_centru_profitvarchar(25)Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profitnvarchar(100)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
numar_autovarchar(20)Numar de inmatriculare autovehicul (optional)
corectie_tvamoneyCorectie TVA
data_intraredateData intrare
procent_rabatnumeric(2,0)Procent rabat
rab_f_vamoneyValoare rabat %
pu_fmoneyPretul furnizorului
cantitate2numeric(13,3)Cantitate 2
id_avizvarchar(25)Codul intern al avizului de insotire in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_avizvarchar(25)Id-ul extern al avizului (optional daca se specifica id_aviz)
serie_avizvarchar(10)Seria avizului
numar_avizvarchar(20)Numarul avizului
data_avizdateData avizului
val_taxa_vamalamoneyValoare taxa vamala
nivel_deducerenumeric(3,0)Nivel deducere TVA (%) (implicit este 100)
id_extern_centru_profitvarchar(25)Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_comandavarchar(25)Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comandavarchar(10)Seria comenzii
numar_comandavarchar(20)Numarul comenzii
data_comandadateData comenzii
id_proiectvarchar(25)Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect)
den_proiectnvarchar(150)Denumirea proiectului (optional daca se specifica id_proiect)
taxare_inversa_linbitOperatiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (optional, implicit 0)

 

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul facturilor furnizori:

ColoanaDescriere
FFR001Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FFR002Numar nespecificat
FFR003Furnizor nespecificat
FFR004Gestiune nespecificata
FFR005Moneda nespecificata
FFR006Curs nespecificat
FFR007Cont creditor nespecificat
FFR008Tip document invalid
FFR009Produs nespecificat
FFR010Cont produs nespecificat
FFR011Lipsa antet
FFR012Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
FFR013Lipsa moneda in nomenclator
FFR014Urmatoarele conturi sunt invalide
FFR015Cont credit invalid
FFR016Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
FFR017Lipsa gestiune in nomenclator
FFR018Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
FFR019Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
FFR020Lipsa partener in nomenclator
FFR021Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
FFR022Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
FFR023Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat
FFR024Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
FFR025Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
FFR026Lipsa produs in nomenclator
FFR027Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
FFR028Lipsa centru de profit in nomenclator
FFR029Lipsa autovehicul in nomenclator
FFR030Urmatoarele informatii nu identifica unic nota de intrare receptie
FFR031Lipsa nota de intrare receptie
FFR032Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul
FFR033Sesiunea documentului #%s a fost blocata la modificari!
FFR034Sesiunea documentului #%s depaseste sesiunea curenta
FFR035Document deja existent
FFR036Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
FFR037Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
FFR038Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
FFR039Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic nota de intrare receptie
FFR040Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
FFR041Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic avizul de insotire marfa
FFR042Urmatoarele informatii despre aviz nu identifica unic avizul de insotire marfa
FFR043Lipsa aviz de insotire marfa
FFR044Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
FFR045Procent nivel deducere TVA invalid. Valorile permise sunt: 100, 50, 0.
FFR046Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
FFR047Lipsa clasificare in nomenclator
FFR048Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata
FFR049Urmatoarele date ale comenzii nu identifica unic comanda de furnizor!
FFR050Lipsa comanda de furnizor!
FFR051Clientul din comanda de furnizori nu corespunde cu cel din factura
FFR052Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul propriu
FFR053Tip delegat invalid. Valorile permise sunt: P (pentru propriu) si E (pentru extern).
FFR054Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul propriu
FFR055Lipsa delegat propriu in nomenclator
FFR056Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul extern
FFR057Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul extern
FFR058Lipsa delegat extern in nomenclator
FFR059Numarul nir-ului nu permite caractere alfanumerice
FFR060Urmatoarele denumiri nu identifica unic proiectul
FFR061Lipsa proiect in nomenclator
FFR062Format data expirare invalid. Interval permis 1900-01-01 - 2079-06-06

  •     Import produse
  • Import facturi clienti